ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง

 

คำอธิบาย

แผนที่แสดงปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางของวัน เดือนปี ที่ผ่านมาของเวลาที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ 01.00, 04.00, 07.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น. ของทุกวัน

ปริมาณฝน หมายถึง ฝนที่ตกในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ของเวลาที่ทำการตรวจวัด

อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้อนหนาวของอากาศ ณ เวลาที่ทำการตรวจวัด

ความชื้นสัมพัทธ์ หมายถึงอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของไอน้ำในอากาศเทียบกับน้ำหนักของไอน้ำที่อิ่มตัวในขณะนั้นในปริมาตรที่เท่ากันและในอุณหภูมิเดียวกัน

ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง หมายถึง แรงดันของอากาศที่กดลงบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ถ้าพื้นที่หน้าตัดเป็น 1 ตร.ซม. ที่ผิวพื้นโลกน้ำหนักของลำอากาศจะเป็นปริมาณ 1.033 กก.


แถวบน(ซ้าย
)   แผนที่แสดงปริมาณฝนราย 3 ชั่วโมง หน่วยในการตรวจวัดเป็นมิลลิเมตร
แถวบน(ขวา) หรือภาพถัดไป   แผนที่แสดงอุณหภูมิทุก ๆ 3 ชั่วโมงหน่วยในการตรวจวัดเป็นองศาเซลเซียส
แถวล่าง(ซ้าย) หรือภาพถัดไป  แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 3 ชั่วโมงหน่วยในการตรวจวัดเป็นร้อยละ
แถวล่าง(ขวา) หรือภาพถัดไป   แผนที่แสดงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางทุก ๆ 3 ชั่วโมงหน่วยในการตรวจวัดเป็นมิลลิบาร