ปริมาณฝนรายวัน

คำอธิบาย
แถวบน(ซ้าย) ปริมาณฝนรายวัน (Daily rainfall) หมายถึงปริมาณฝนที่ตกสะสมลงบนพื้นดินคิดเป็นความสูงของน้ำฝนที่ตกสะสมลงบนพื้นดินและสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดฝน มีหน่วยในการวัดเป็นมิลลิเมตร ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 07.00 น.ของเมื่อวานนี้จนถึง เวลา 07.00 น.ของวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

เกณฑ์การตรวจวัดฝนมีดังนี้

ฝนวัดจำนวนไม่ได ้(Trace)          มีปริมาณฝนไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย (
Light rain)               มีปริมาณฝนตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง (
Moderate rain)     มีปริมาณฝนตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก (
Heavy rain)                 มีปริมาณฝนตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก (
Very heavy rain)    มีปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป

แถวบน(ขวา) หรือภาพถัดไป แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวันที่แตกต่างไปจากค่าปกติในวันเดียวกัน (Daily rainfall departure from normal)
ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของปริมาณของฝนรายวันในคาบ 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2543

แถวล่าง(ซ้าย) หรือภาพถัดไป แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวันที่แตกต่างจากปริมาณฝนรายวันของปีที่แล้ว (Daily rainfall departure from last year)

หมายเหตุ   ถ้าต้องการดูแผนที่แสดงปริมาณฝนรายวันของวันที่ผ่านมาให้พิมพ์ตัวเลข  วัน (2 หลัก)  เดือน (2หลัก)  ปี (2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ.) ในช่อง DATE ที่แถบขาวแล้วกดแถบ Show Map หน้าจอคอมพิเตอร์ของท่าน จะแสดงแผนที่ปริมาณฝนรายวันในวันที่ท่านต้องการ ทั้ง 3 ภาพ  และถ้าท่านกดแถบ Show Map ไปเรื่อย ๆ ภาพหน้าจอจะแสดงแผนที่วันถัด ๆ มาจนถึงวันนี้