ความน่าจะเป็นที่ 75% ของปริมาณฝนรายสัปดาห์มาตรฐาน

 

คำอธิบาย  

แผนที่แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนรวมรายสัปดาห์ที่มีความน่าจะเป็น 75% ของสัปดาห์มาตรฐาน ทั้งหมด 52 สัปดาห์ โดยใช้การแจกแจงแบบ INCOMPLETE GAMMA DISTRIBUTION

แถวบน(ซ้าย) ปริมาณน้ำฝนรวมรายสัปดาห์ที่มีความน่าจะเป็น 75% ของแต่ละสัปดาห์มาตรฐาน

แถวบน(ขวา) หรือภาพถัดไป ปริมาณน้ำฝนรวมรายสัปดาห์ที่มีความน่าจะเป็น 75% ของสัปดาห์มาตรฐานที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันไป (Moving loop)