ปริมาณฝนรายเดือน

 

คำอธิบาย

ปริมาณฝนรายเดือน หมายถึง ปริมาณฝนสะสมที่ตกในเดือนนั้น ๆ จะมีทั้งหมด 12 เดือน ตัวอย่างเช่นปริมาณฝนเดือนมกราคม  จะเป็นปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม

แถวบน(ซ้าย)   แผนที่แสดงปริมาณฝนรายเดือน

แถวบน(ขวา) หรือภาพถัดไป   แผนที่แสดงปริมาณฝนรายเดือนที่แตกต่างไปจากค่าปกติ

(ค่าปกติ หมายถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนรายเดือนในคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2514-2543)

แถวล่าง(ซ้าย) หรือภาพถัดไป  แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตกในแต่ละเดือน

เกณฑ์การตรวจวัดฝนมีดังนี้

ฝนวัดจำนวนไม่ได้ (Trace)          มีปริมาณฝนไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย (Slight rain)             มีปริมาณฝนตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง (Moderate rain)     มีปริมาณฝนตั้งแต่10.1 มิลลิเมตร 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก (Heavy rain)                 มีปริมาณฝนตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก (Very heavy rain)   มีปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป