แผนที่แสดงดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

 

แสดงผลการวิเคราะห์ทุกๆ วัน ณ เวลา 09:00 น.

 

ดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช (Moisture Available Index: MAI) เป็นดรรชนีของปริมาณฝนที่แสดงถึงความชื้นที่พืชต้องการ โดยจำแนกเป็นระดับของความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช ดังนี้

 

  MAI มากกว่า 1.33 หมายถึง พืชได้รับน้ำเกินต้องการ
  MAI = 1.01 ถึง 1.33 หมายถึง พืชได้รับน้ำพอเพียง
  MAI = 0.68 ถึง 1.00 หมายถึง พืชขาดน้ำเล็กน้อย
  MAI = 0.34 ถึง 0.67 หมายถึง พืชขาดน้ำปานกลาง
  MAI = 0.00 ถึง 0.33 หมายถึง พืชขาดน้ำมาก

 

การวิเคราะห์ดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช 10 วันที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ ได้ประยุกต์มาจากวิธีการของ Hargreaves โดยคำนวณจากข้อมูลปริมาณฝนสะสม และศักย์การคายระเหยน้ำสะสม 10 วันที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ ซึ่งปริมาณฝนได้จากข้อมูลการตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ ส่วนศักย์การคายระเหยน้ำประมาณค่าจากข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธความยาวนานแสงแดด และความเร็วลม ของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่มีการตรวจวัดข้อมูลดังกล่าว ด้วยวิธีการของ Penman-Monteith